Yunnanilus yangi He, Li, Che, Yang, Wang & Wang, 2024

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Yunnanilus Nichols, 1925

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Long Dragon Spring, Xinshao Town, upper Pearl River, Mile City, Yunnan Province, China, 24°20'05.69"N, 103°21'29.78"E, elevation circa 1,384 meters.

Původní popis

He, Y.-R., Li, X.-R., Che, X.-J., Yang, X.-J., Wang, J.-S. & Wang, M. 2024. A new species of Yunnanilus (Cypriniformes: Nemacheilidae) from upper Pearl River, Yunnan, China. Zootaxa 5428 (no. 2): 194-206.