Parinoberyx Kotlyar, 1984

Trachichthyidae Bleeker, 1856 ― červenicovití


Typový druh

Parinoberyx horridus Kotlyar, 1984

Původní popis

Kotlyar A. N. 1984. A new genus and species of fishes (Beryciformes, Trachichthyidae) from the Pacific. Zool. Zh. v. 63 (no. 10). 1591-1594.

Přehled druhů

Parinoberyx horridus Kotlyar, 1984

červenice korálová