Hadropogonichthys Fedorov, 1982

Zoarcidae Swainson, 1839 ― slimulovití


Typový druh

Hadropogonichthys lindbergi Fedorov, 1982

Původní popis

Fedorov V. V. 1982. A new eelpout, Hadropogonichthys lindbergi Fedorov, gen. et sp. nov. (Zoarcidae), from the bathyal depths of the Fourth Kuril Strait. Voprosy Ikhtiol. v. 22 (no. 5). 722-729.

Přehled druhů

Hadropogonichthys leptopus Machida, Shinohara & Ohta, 2004

slimule malinká

Hadropogonichthys lindbergi Fedorov, 1982

slimule Linbergova