Úvod » Systém » Chondrichthyes » Myliobatiformes » Plesiobatidae

Plesiobatidae — hlubinářovití

Zástupce čeledi Plesiobatidae

Přehled rodů

  • Plesiobatis Nishida, 1990 »

    Nishida K. 1990. Phylogeny of the suborder Myliobatidoidei. Mem. Fac. Fish. Hokkaido Univ. v. 37 (no. 1/2). 1-108.

Literatura

Mapa výskytu

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: